Älvarna och vattenkraften

Älvarna är viktiga för Sveriges välfärd

Ur många av Sveriges större älvar utvinns energi. Det har haft en historiskt stor betydelse för Sverige då vattenkraften har bidragit till att bygga upp det välstånd vi idag har. Sverige har nämligen haft en konkurrensfördel i tillgången till relativt billig energi vilket har varit en förutsättning för den industriella utvecklingen under efterkrigstiden och ända fram till våra dagar.

En viktig energikälla

Än idag är vattenkraften vid älvarna viktig då den är vår främsta och viktigaste förnybara energikälla. Vattenkraften möjliggör utbyggnaden av nyare energislag såsom vind och vatten. Det kan tyckas märkligt men det är ju faktiskt så att solen inte alltid skiner och inte heller blåser det varje dag varför vi behöver ett pålitligt komplement. Vattenkraften fungerar som ett pålitligt sådant, nästan som ett naturens eget batteri.

Enkelt beskrivet så fungerar vattenkraftverken på följande sätt: i älvarna lagrar vattenkraftverken enorma mängder vatten (eller energi) genom att man först stoppar upp vattnet i jättelika fördämningar, det vill säga dammar. När det behövs fyllas på energi så öppnar man helt enkelt dammluckorna och vattnet i dammen sätter fart på turbiner när den faller nedåt. Turbinernas rörelser, i sin tur, skapar energi.

Konsekvenser vid älvarna

Som vid nästan all energiutvinning så finns det kostnader i form av miljöpåverkan att ta hänsyn till vid älvarna där vattenkraftverken finns. Genom fördämningar så bildas det sjöar med stillastående vatten och nedströms vattenkraftverken kan en sträcka av älvfåran bli torrlagd till exempel. Flora och fauna vid vattenkraftverken påverkas givetvis av detta. Exempelvis kan fiskarna som lever i älvarna, och även floran vid älvarnas kanter, påverkas av vattnets nivåskillnader. I värsta fall kan viktiga länkar i ekokedjan påverkas så att den negativa miljöpåverkan sprids och förstoras.

Det finns en hel del forskning om hur älvarna påverkas av regleringen då man vill utvinna vattenkraft. En avhandling från Umeå universitet visar till exempel att det finns hela sju gånger mer knott vid älvar som är oreglerade. Knotten är en viktig länk i ekokedjan och en begränsad tillgång kan påverka hela ekobalansen och på sikt inte bara vid älvarna med omnejd. Såväl fisken som fågelarter påverkas. Man ser också att insektsätande fåglar såsom den svartvita flugsnapparen, hellre häckar vid älvarna som är oreglerade.

Påverkansarbete

Det finns flera exempel på att energibolagen, som äger vattenkraftverken i Sverige, arbetar aktivt för att påverkan på miljön vid älvarna ska bli så liten som möjligt. Älvstädar SM är ett exempel på ett samarbete mellan idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige och energibolaget Fortum med syfte att minska nedskräpningen vid älvarna, men också att öka ungdomarnas medvetenhet om älvarnas betydelse och miljöarbete.

Utöver Älvstädar SM, finns flera bra projekt för att återställa miljön runt älvarna efter människans ingrepp. Ett exempel på detta är att man bygger omlopp runt vattenkraftverken så att laxar och andra fiskar kan komma förbi. Hundratusentals laxyngel släpps ut vid vattenkraftverken varje år och man effektiviserar kraftproduktionen så att man får ut mer el med samma miljöpåverkan. I Klarälven har man till och med en så kallad ”laxtaxi” där man kör laxarna förbi vattenkraftverket i en cistern fylld med vatten. Även Naturskyddsföreningen arbetar aktivt i flera projekt tillsammans med energibolagen för att återställa faunan och floran och då speciellt känsliga arter som varit utsatta längs älvarna.

Vattenkraftverken vid älvarna är oerhört viktiga då de utvinner energi